Opvoeden en opvoedondersteuning

"Positief opvoeden met het juiste inzicht brengt u en uw kind verder"
opvoedondersteuning

Training Opvoeden en opvoedingsondersteuning

Als ouder wil je natuurlijk het beste voor je kind. Ondanks dat je het beste voor je kind wil, kan opvoeden heel ingewikkeld zijn. In de afgelopen decennia is er een hoop veranderd. Er is een enorme ontwikkeling geweest in de technologie en ook het schoolsysteem is veranderd. Er worden nu andere eisen aan de leerling gesteld dan 40 jaar geleden.
Deze veranderingen hebben effect op de manier waarop ouders/verzorger hun kinderen tegenwoordig opvoeden.

Vroeger werd er in de Nederlandse samenleving over het algemeen de nadruk gelegd op het conformeren aan regels.
Nu wordt er veel meer belang gehecht aan het dragen van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig oordelen. De zelfontplooiing van een kind staat hoog in het vaandel. Kinderen praten en beslissen mee; er wordt veel onderhandeld tussen ouders/verzorgers en kinderen.

Ook de grootte van het gezin speelt een belangrijke rol in de manier van opvoeden. Zo’n 40 jaar geleden waren de gezinnen veel groter. De aandacht moest over de verschillende kinderen worden verdeeld en de oudste kinderen hielpen mee in de opvoeding van de jongste kinderen.
Nu bestaat een Nederlands gezin gemiddeld uit 1,7 kind per gezin.
Het mag kinderen aan niets ontbreken, zowel op materieel als op psychologisch vlak. Kinderen hebben het druk, ze gaan natuurlijk naar school maar daarnaast zitten ze op sport, muziekles en op allerlei andere clubjes. De druk voor de kinderen is hoog maar ook voor de ouders die alles faciliteren.

De hoeveelheid van allerlei activiteiten in het dagelijks leven zal op de behoefte van het kind afgestemd moeten worden. Dat betekent dat je als ouders goed moet kunnen zien wat je kind nodig heeft en waar het plezier aan beleeft. We moeten niet uit het oog verliezen dat naast alle verplichte en sociale activiteiten een kind natuurlijk behoefte heeft aan individuele aandacht van zijn ouders/verzorgers.

In Nederland leven we in een land met mensen met verschillende culturen. Dat betekent ook dat er per cultuur weer andere normen en waarden gehanteerd worden.

 

Voor wie is de training “Opvoeden en opvoedondersteuning” bedoeld?

De training is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over opvoeden en verschillende opvoedstijlen.

De training is ook bedoeld voor ouders en verzorgers die naast het bieden van grenzen en het stellen van regels een gevoel van positiviteit en ontspannen opvoeden willen ervaren.

Doel van de training

Het doel van de training is dat de deelnemer meer inzicht verwerft over verschillende opvoedingsstijlen. Daarbij wordt onderzocht welke opvoedingsstijl bij u als ouder/verzorger past en welke opvoedingsstijl het meest efficiënt voor uw kind is.
Bovendien krijgt u informatie over de verschillende vormen van opvoedondersteuning die mogelijk zijn.

Inhoud training

 • opvoeden verschillen vroeger en nu
 • verschillende opvoedingsstijlen; denk aan autoritatieve, autoritaire, verwaarlozende opvoedstijl en laissez-faire (ook wel permissieve opvoedingsstijl genoemd).
 • keuzes die er voor ouders/verzorgers zijn met betrekking tot het opvoeden
  onderzoeken welke keuzes/ mogelijkheden bij de ouders/verzorgers passen

 

Hiermee bedoelen we dat ouders/verzorgers open dienen te staan voor andere mogelijkheden met betrekking tot het opvoeden maar dat wij wel goed kijken welke aanpak aansluit bij de ouder/verzorger.

 

 • bespreken welke aanpak wel bij uw kind werkt en welke niet
 • concrete doelen stellen die u als ouders/verzorger wil bereiken in het kader van het opvoeden
 • indien nodig hulp inroepen (er wordt in de training besproken waar je dan eventueel terecht kunt)
 • bespreken hoe je als ouder/verzorger de kennis vanuit de training in de praktijk kunt brengen

 

Tijdens de training is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen met betrekking tot de eigen opvoedsituaties en de ingewikkeldheden die de deelnemers daarbij ervaren.
We bespreken casussen. Bij de desbetreffende casussen kijken we naar wat er fout en wat er goed gaat. Tijdens de training gebruiken we aspecten van de Goldstein-methode. Het accent ligt op het aanleren van sociale vaardigheden.
Een maand na de training plannen we een terugkom-moment in. We kijken dan samen in hoeverre de doelen die u zelf in de training hebt gesteld zijn bereikt. Daarnaast zal er gekeken worden naar wat er nodig is om niet gehaalde doelen te bereiken.

Vanuit Moments of Care kan een begeleider van zorgkinderen individuele hulp en begeleiding bieden indien gewenst. Dit kan ook vanuit onze rol als kindercoach.
Onder zorgkinderen verstaan wij kinderen die gedragingen vertonen waar het kind zelf en/of zijn omgeving last van heeft.
Dit kunnen kinderen zijn met verschillende soorten gedragsproblemen. Het kan bijvoorbeeld om een kind gaan met een autisme spectrum stoornis (ASS) of om een kind met ADHD maar ook hoog-sensitieve kinderen of hoogbegaafde kinderen kunnen onder de noemer zorgkinderen vallen.

Resultaat van de training

 • u heeft meer kennis over opvoeden en de verschillende opvoedingsstijlen
 • er is meer balans tussen u als persoon en als ouder
 • u heeft ontdekt welke opvoedingsaanpak bij u en uw kind (uw gezin) aansluit
 • er is een betere communicatie tussen u en uw kind met als gevolg beter onderling begrip
 • u bent in staat om zelfverzekerder en positiever op te voeden

 

Onze werkwijze

De training duurt 3 uur, inclusief evaluatie.
Een maand na de training wordt een terugkom-moment ingepland. Tussen de training en het terugkom-moment is er altijd contact mogelijk om hetgeen wat in de praktijk wordt ervaren te bespreken. Deze vorm van nazorg is uniek en geeft de training een persoonlijk karakter.

 

Kostprijs

Deze training kost € 80,- p.p. Dit is inclusief koffie en thee en werkmaterialen.
De training kan in overleg op een locatie naar wens gegeven worden.
Het aantal deelnemers is beperkt; maximaal 6 deelnemers.
We hebben er bewust voor gekozen om de groep klein te houden omdat binnen een kleine groep makkelijker ervaringen met elkaar worden gedeeld. Juist de interactie met en tussen de deelnemers vinden wij belangrijk .

 

Aanmelden training

Heeft u interesse om aan de training “Opvoeden en Opvoedondersteuning” deel te nemen? Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contat met ons op.

EMAIL info@momentsofcare.nl

TELEFOON 06-19037570

 

 

"Positief opvoeden met het juiste inzicht brengt u en uw kind verder"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk