Begeleiding zorgleerlingen

"Laat de zorgleerling onze gezamenlijke zorg zijn"

Zorgleerlingen binnen Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Met deze wet kregen de schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Dat kan op hun eigen school zijn maar ook op een andere school binnen hun samenwerkingsverband.

Het doel van Passend Onderwijs is dus om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. Dit is een mooi streven. In de praktijk is dit echter een hele uitdaging gebleken.

Twee jaar na de invoering van Passend Onderwijs blijkt uit het onderwijsonderzoek van DUO dat zowel veel docenten in het voortgezet onderwijs als leerkrachten in het primair onderwijs vinden dat ze te weinig tijd hebben om leerlingen die extra hulp nodig hebben goed te kunnen helpen. Daarnaast geven de leerkrachten aan niet genoeg tijd te hebben voor de rest van de klas omdat tijd en energie naar de extra zorg uitgaat. Dit resulteert in een verhoogde werkdruk bij de leerkrachten. Daarnaast lukt het niet om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden.

Moments of Care wil de leerkrachten graag ondersteunen in hun complexe onderwijstaak bij gedragsproblemen in de klas . Moments of Care kan deze ondersteuning bieden in samenwerking met de intern begeleider (primair onderwijs) of zorgcoördinator (voortgezet onderwijs). Een heldere afstemming tussen alle partijen is hierbij zeer belangrijk.

Om onderwijs op maat te kunnen bieden moeten de leerkrachten over een goede basiskennis beschikken van onder andere Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), oppositionele gedragsstoornissen (ODD = Oppositional Defiant Disorder), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) of ADD (Attention Deficit Disoorder), hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en faalangst.

Zorgleerlingen met gedragsstoornissen of -problemen

Zorgleerlingen met gedragsstoornissen of -problemen vragen meer aandacht. Het kan voorkomen dat een leerkracht (nog) niet voldoende over de benodigde problematiek van het kind weet en/of er weinig ervaring mee heeft. In dat geval is hij vaak niet in staat om de zorgleerling adequaat te begeleiden.

Leerlingen met gedragsstoornissen of –problemen kunnen, als zij niet lekker in hun vel zitten, verschillende gedragingen laten zien. Wellicht herkent u als leerkracht enkele gedragingen.

Hier volgen enkele voorbeelden:
– leerlingen met adhd kunnen de rust in de klas verstoren
– hoogsensitieve leerlingen kunnen gestrest raken of zich afsluiten
– leerlingen met een autisme spectrum stoornis vinden mogelijk geen aansluiting bij klasgenoten
– hoogbegaafde leerlingen worden onvoldoende uitgedaagd waardoor zij zich kunnen gaan vervelen
– leerlingen met agressief gedrag kunnen andere kinderen gaan pesten
– leerlingen met faalangst kunnen gaan onderpresteren

Op welke manier kan Moments of Care iets betekenen in het welzijn van de zorgleerling en daardoor ook voor de klas als geheel:
– individuele begeleiding voor de leerkracht (zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs)
– individuele begeleiding voor de leerling (geldt eveneens voor zowel primair als voortgezet onderwijs)
– trainingen op maat over gedragsstoornissen/ gedragsproblematiek
(in primair en voortgezet onderwijs)

Het gezamenlijke doel is natuurlijk dat de leerling passend onderwijs krijgt en dat hij zich zowel sociaal emotioneel als cognitief optimaal kan ontwikkelen.

Trainingen op maat

Moments of Care geeft naast persoonlijk advies en begeleiding ook trainingen.

Op dit moment verzorgen we de volgende trainingen:

– gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten
– opvoeden en opvoedondersteuning

Deze trainingen zijn zowel voor leerkrachten/docenten als voor ouders bedoeld.

Zorgleerlingen met een beperking; lichamelijk en/of verstandelijk

Kinderen met één of meerdere beperkingen vragen meer zorg en aandacht van leerkrachten. In overleg met ouders en eventuele andere betrokken instanties, kan worden gekeken wat school voor deze kinderen kan betekenen.
Voor een kind met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking heeft het zeker voordelen om naar een reguliere school te gaan en in contact te komen met kinderen uit de buurt. Voor de kinderen in de klas is het leerzaam om sociaal te leren omgaan met een klasgenoot met een beperking. Ook bij zorgleerlingen met meerdere beperkingen kan Moments of Care advies, hulp en begeleiding bieden, zowel aan de leerkracht als aan het kind zelf.

Wilt u meer weten over de begeleiding van Moments of Care bij zorgkinderen in de klas? Neem dan direct contact met ons op, zodat wij op korte termijn een afspraak kunnen inplannen.

AANGESLOTEN BIJ

advertisement advertisement advertisement advertisement

"Laat de zorgleerling onze gezamenlijke zorg zijn"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk