Gedragsproblemen

"Wij kunnen u helpen gedragsproblemen bij de kern aan te pakken"

Gedragsproblemen

Wanneer spreken we van een gedragsprobleem? Ieder kind vertoont wel eens lastig/ingewikkeld gedrag. Wat is nu het verschil tussen “lastig gedrag” en een gedragsprobleem? We spreken van een gedragsprobleem als een kind ongewenst gedrag vertoont dat storend is voor de omgeving. Het ongewenste gedrag komt in meerdere situaties voor, dus zowel thuis als op school.

Gedragsproblemen kunnen onder andere te maken hebben met (faal)angst, pesten, agressiviteit en depressiviteit. De gedragsproblemen kunnen worden veroorzaakt doordat sociale vaardigheden niet goed worden beheerst. Ook kunnen gedragsproblemen voortkomen uit een verlaagd IQ en een ontwikkelingsachterstand. Bovendien kunnen gedragsproblemen ook samenhangen met een ontwikkelings- of gedragsstoornis.

Het is mogelijk dat u als ouder/verzorger gedragsproblemen bij uw kind ervaart. Door communicatieproblemen tussen u en uw kind kunt u de grip op uw kind kwijtraken. Het is goed voorstelbaar dat u zich hierbij onzeker en machteloos voelt. Wellicht kan een professional u dan helpen om de gedragsproblemen bij uw kind te verminderen. U zult zien dat u door enkele praktische handvatten al met meer zelfvertrouwen met uw kind kunt communiceren.

Moments of Care biedt persoonlijke en betrokken begeleiding en ondersteuning bij kinderen met diverse gedragsproblemen. Wij zijn werkzaam in Spijkenisse maar ook in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Rijnmond, Voorne-Putten, Westland en Drechtsteden.

 

Gedragsproblemen: wat is de oorzaak?

Gedrag is een vorm van communicatie. Als een kind gedragsproblemen vertoont is er dus iets aan de hand. Gedragsproblemen komen ergens vandaan. Het kind kan de gedragsproblemen in verschillende situaties laten zien. Het is goed om te kijken of er recent grote veranderingen in het leven van het kind hebben plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld een verandering van school zijn, een verhuizing, een scheiding of het overlijden van een dierbaar persoon. Een grote stressfactor of meerdere stressfactoren kan/kunnen tot verandering in gedrag leiden. Vaak is deze gedragsverandering tijdelijk maar als het veranderde gedrag langer aanhoudt is het goed om hulp te zoeken.
Het is van belang om gedragsproblemen vroegtijdig aan te pakken.
Jonge kinderen met gedragsproblemen lopen, zonder de juiste begeleiding of behandeling, meer risico op bijvoorbeeld slechte schoolprestaties.
“Gedragsproblemen in school hebben negatieve consequenties. Kinderen met gedragsproblemen zijn niet in staat om optimaal in de onderwijsomgeving te functioneren en optimaal te presteren. Door hun gedrag missen deze kinderen een deel van de instructie, verstoren ze instructies van de leerkracht en leermogelijkheden voor zichzelf (en andere kinderen in de klas). Daaropvolgende conflicten met de leerkracht en afwijzing door klasgenoten, en teleurstellende resultaten, kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld en gedragsproblemen versterken.” (Tuijl, 2009)

 

Gedragsproblemen aanpakken bij de kern

Het opvoeden van een kind met gedragsproblemen is ingewikkeld.
Kinderen met een gedragsprobleem staan minder open voor opvoedkundige correcties dan kinderen zonder gedragsproblemen.
Hoe kunt u daar als ouder/verzorger het beste mee omgaan?

Moments of Care probeert samen met u achter de oorzaak van het gedrag te komen. Er wordt onderzocht in welke situaties het kind de meeste gedragsproblemen laat zien. Van daaruit maakt Moments of Care samen met u een plan van aanpak. Wij hanteren hierbij een oplossingsgerichte werkwijze en wij proberen samen met u de gedragsproblemen van uw kind te verminderen.

Wij kijken met u naar de communicatie tussen u en uw kind. Soms brengen kleine wijzigingen in uw eigen communicatief gedrag al positieve veranderingen teweeg in het gedrag van uw kind. Als we met u aan veranderingen van uw communicatief gedrag werken zorgen we er voor dat de nieuwe aanpak bij uw mogelijkheden aansluit.

 

Welke gedragsproblemen herkent u bij uw kind?

Mogelijke kenmerken van gedragsproblemen die u ziet bij uw kind:

  • het niet aanleren van gewenst gedrag en opvoedkundige regels
  • niet open staan voor gesprekken en correcties
  • zich verzetten tegen regels
  • tekorten in aandacht
  • ongeremd gedrag (teveel aan activiteit en agressiviteit)
  • problemen in de omgang met anderen (zowel in contact met volwassenen als met leeftijdgenoten)

Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de gedragsproblemen, zal er meer of minder hulp en begeleiding nodig zijn. Daarom zal tijdens een eerste oriëntatiegesprek aan de hand van een vragenlijst en een intakegesprek inzichtelijk worden gemaakt welke gedragsproblemen er zijn en de mogelijke oorzaken hiervan. Daarna zal de deskundige van Moments of Care een plan van aanpak op maat opstellen. Dit plan van aanpak zal tijdens een tweede gesprek met u als ouders /verzorgers worden besproken. Hierna kan de begeleiding worden gestart.
De kindercoach begeleidt kinderen tot en met 12 jaar. De jongerencoach begeleidt kinderen/adolescenten van 13 tot en met 18 jaar. Als begeleiding voor het hele gezin van toepassing is zal uw gezin begeleid worden door een gezinscoach.

Wist u dat u mogelijk in aanmerking kan komen voor een vergoeding? Lees hier meer over op onze pagina Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 

Structuur bieden: regels en grenzen aangeven

Regels bieden een kind houvast en duidelijkheid. Hierdoor bied je een kind ook veiligheid. Het is belangrijk dat het kind weet wat er van hem of haar wordt verwacht en dat het kind weet wat het van de ouders kan verwachten. Deze duidelijkheid en veiligheid geven het kind zelfvertrouwen om binnen duidelijke grenzen allerlei activiteiten en vaardigheden te ontplooien.

Soms is het stellen van grenzen en regels niet zo makkelijk als het lijkt. Helemaal als je een kind hebt dat voortdurend de grenzen opzoekt en over grenzen heen gaat. Toch is het juist dan van belang om de grenzen goed te bewaken. Juist als je als ouder/verzorger de grenzen en regels regelmatig aanpast weet het kind niet goed waar hij/zij aan toe is en dit zal het probleemgedrag verergeren.

Moments of Care geeft duidelijke richtlijnen, advies en tips om positief opvoeden en begrenzen mogelijk te maken.

Het bieden van structuur komt naar voren in de communicatie tussen u en uw kind maar ook in de dagelijkse gang van zaken. Uw kind is gebaat bij een heldere indeling van de dag, waarbij het kind weet welke taken en opdrachten hij dient uit te voeren. Die voorspelbaarheid zorgt voor rust.

Samen met u kijken we naar methodieken die zorgen voor duidelijkheid en structuur. Er wordt gezocht naar methodieken die aansluiten bij uw kind en uw gezin. Het is van belang dat uw kind begrijpt waarom iets wel of juist niet mag.

 

Gedragsproblemen bij uw kind samen oplossen?

Wilt u samen met Moments of Care de gedragsproblemen van uw kind in kaart brengen en aanpakken? Wij begeleiden u graag bij het verminderen van de gedragsproblemen van uw kind. Daarbij zult u zien dat als u duidelijke grenzen en regels stelt en op een positieve manier met uw kind communiceert u zelf ook met meer zelfvertrouwen uw kind kunt opvoeden.

Wilt u graag samen met Moments of Care aan de slag? Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We kunnen dan op korte termijn een afspraak inplannen.

 

Contactgegevens:

EMAIL: 
info@momentsofcare.nl

TELEFOON: 
06-19037570

"Wij kunnen u helpen gedragsproblemen bij de kern aan te pakken"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk