Kwaliteitsenquête Moments of Care 2017

"Kies voor begeleiding op maat"

1. Inleiding

Door het afnemen van de kwaliteitsenquêtes wil Moments of Care inzicht krijgen in hoe de cliënten de door Moments of Care geboden begeleiding ervaren. Daarnaast wil Moments of Care graag weten waar de ontwikkel- en verbeterpunten liggen.

De enquêtes zijn ingevuld in de maanden juni, juli en augustus. Op de enquête kon de cliënt aangeven of hij/zij toestemming gaf voor een anonieme verwerking van de resultaten in een verslag. Alle cliënten gaven toestemming om hun antwoorden anoniem in een verslag te verwerken. Er zijn enquêtes verstuurd naar de cliënten die minimaal 6 maanden begeleiding van Moments of Care ontvangen. De respons is 84,3 %.

De vragenlijst bestaat uit drie open vragen, vijf gesloten vragen en drie stellingen. Bij sommige vragen bestaat de mogelijkheid om een toelichting te geven.

In dit evaluatieverslag wordt gesproken over “begeleidster” omdat op dit moment alle medewerkers van Moments of Care vrouwelijk zijn.

2. Resultaten

De eerste vraag gaat over welke vorm van begeleiding de cliënt ontvangt. De cliënten ontvangen verschillende vormen van begeleiding zoals individuele begeleiding van volwassenen, individuele kind- en ouderbegeleiding en gezinsbegeleiding. Een cliënt kan ook meerdere vormen van begeleiding ontvangen.

Op de tweede vraag ‘Kunt u invullen wat uw hulpvraag is?’ worden de onderstaande antwoorden gegeven:

 • we werken er naartoe dat ik weer onderwijs kan gaan volgen
 • we krijgen begeleiding bij het schoolwerk en adviezen met betrekking tot het onderlinge contact tussen mijn kinderen
 • we krijgen begeleiding bij de vrijetijdsbesteding van mijn kind en begeleiding in zijn gedrag naar andere kinderen toe (broertje, vriendjes, onbekende kinderen)
 • ik word geholpen met mijn administratie en mijn begeleidster gaat met mij mee naar belangrijke afspraken (bijvoorbeeld naar het ziekenhuis) en ik krijg begeleiding op sociaal gebied
 • ik krijg ondersteuning bij het doen van mijn administratie en bij het zoeken naar werk
 • ik krijg begeleiding in het contact met mijn zoon
 • ik word geholpen bij het aanbrengen van structuur in mijn dag en in mijn week
 • ik krijg hulp bij mijn financiële administratie en bij het uitbreiden van mijn sociale vaardigheden en mijn sociaal netwerk
 • werken aan sociale vaardigheden en het bepalen van levensdoelen
 • hoe kan ik mijn kinderen goed begeleiden
 • we werken aan het verbeteren van de luisterhouding van mijn kinderen, ik word begeleid in het creëren van een werkbare situatie in ons gezin

Eén cliënt heeft deze vraag niet beantwoord.

Op de derde vraag ‘Kunt u een aantal doelen omschrijven waar u nu samen met Moments of Care aan werkt?’ werden de onderstaande antwoorden gegeven:

 • verbeteren van schoolse vaardigheden en werken aan persoonlijke ontwikkeling (met name sociale vaardigheden, emotieregulatie)
 • verbeteren van onderling contact tussen de kinderen
 • grenzen leren accepteren, vergroten van zelfredzaamheid, verbeteren van schoolse vaardigheden
 • verbeteren van communicatieve vaardigheden (door begeleiding bij gesprekken met advocaat, met contactpersonen van de leefgroep waar mijn zoon woont en met psychiater)
 • verbeteren van zelfredzaamheid (met als aandachtspunt hygiëne en planning van verschillende huishoudelijke activiteiten)
 • uitbreiden van vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld naar buiten gaan om te wandelen en om culturele uitstapjes te maken)
 • algemene computervaardigheden uitbreiden, met sociale media leren omgaan, met mijn budget leren omgaan en ondersteunen bij mijn looptraining
 • kwaliteit van mijn sociale contacten verbeteren, meer bekendheid NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) realiseren
 • het gedrag van mijn kinderen verbeteren (2x)
 • tools ontwikkelen die ik binnen het gezin kan gebruiken

Eén cliënt heeft deze vraag niet ingevuld en één cliënt heeft naar haar antwoord op de voorgaande vraag (over hulpvraag) verwezen.

Img4

Bij deze vraag kon de cliënt een toelichting geven. Sommige cliënten hebben hier gebruik van gemaakt.

 • ik heb gesprekken met mijn begeleidster en we bespreken onderwerpen die belangrijk voor mij zijn
 • mijn begeleidster bereidt mij voor op de opleiding die ik wil gaan doen
 • ik ben heel tevreden
 • ik moet soms aangeven wat ik wil maar dit ervaar ik als prettig
 • ik ben tevreden dat ik nu werk en dat ik daardoor een een daginvulling heb
 • Nobody is perfect (daarom heb ik ‘4’ en niet ‘5’ aangekruist)
 • er is binnen gemeente Nissewaard geen beter alternatief voor mij

Img5a

Img5b

Img5c

Vraag zes gaat over welke werkvorm(en) bij de begeleiding wordt/worden gebruikt. Er worden een aantal werkvormen genoemd die aangevinkt kunnen worden. Het is mogelijk om meerdere werkvormen aan te vinken.

Werkvorm aantal vinkjes
Individuele gesprekken met kind 2
Individuele gesprekken met volwassene 7
Gesprekken met gezin
Voordoen van vaardigheden, zelf laten doen en vervolgens evalueren 5
Pictogrammen, spelletjes m.b.v. educatieve materialen 4
Oefenen van taalvaardigheid 3
Activiteiten buitenshuis 9

Eén cliënte merkt bij deze vraag op dat zij het toepassen van verschillende werkvormen heel zinvol vindt omdat je dan langzamerhand de resultaten op lange termijn gaat zien.
Een andere cliënte merkt op dat haar kinderen geen “praters” zijn maar wel “bezige bijtjes” daarom passen het voordoen van vaardigheden en vervolgens deze vaardigheden zelf in de praktijk brengen én de activiteiten buitenshuis het beste bij haar kinderen.
Weer een andere cliënte geeft als toelichting dat de combinatie van verschillende werkvormen en de variatie in doelen en activiteiten voor haar goed werkt, ze wordt gemotiveerd om dingen zelf te doen en om actief aan haar doelen te werken.

Img7

Eén cliënte geeft er nog een toelichting bij, zij zegt dat ze tijdens de begeleiding eigenlijk tijd tekortkomt en dat zij best meer uren erbij zou willen.
Een andere cliënte geeft aan dat er regelmatig wordt geëvalueerd hoe de uren worden ingezet en of dit goed gaat, indien nodig wordt aan de hand van de evaluatie de ureninzet aangepast.

Img8

Tot slot wordt aan de cliënt gevraagd of hij/zij eventuele verbeterpunten voor Moments of Care heeft.
Een aantal cliënten heeft verbeterpunten genoemd, zie onderstaande punten:

 • ik zou het leuk vinden om meer uitstapjes te maken in plaats van praten aan de keukentafel
 • mijn begeleidster mag soms wat strenger voor mij zijn
 • het lijkt mij wel handig om met afsprakenkaarten te gaan werken, zo kan ik steeds zelf zien wanneer ik weer een afspraak met mijn begeleidster heb
 • continuïteit in opleidingen, daarmee bedoel ik dat Moments of Care zich altijd moet blijven ontwikkelen

3. Conclusies en aanbevelingen

Zoals uit de paragraaf “Resultaten” blijkt zijn de resultaten van de kwaliteitsenquêtes positief tot zeer positief. Dit is zichtbaar gemaakt met behulp van staafdiagrammen en aangevuld door de toelichtingen die de cliënten zelf bij de vraag hebben gegeven.

Uit de resultaten bleek dat de cliënten goed weten waar zij samen met de begeleidsters van Moments of Care aan werken. Zij blijken het echter lastig te vinden om de hulpvraag en doelen helder te formuleren en om hulpvraag en doelen van elkaar te scheiden.

Om bij een volgende kwaliteitsenquête heldere antwoorden op deze vragen te krijgen kun je twee dingen doen:

 • in de enquête zelf duidelijke voorbeelden van hulpvragen en doelen te geven zodat de cliënt weet in welke richting hij/zij de vraag moet beantwoorden
 • tijdens de begeleiding de hulpvraag en doelen regelmatig benoemen en evalueren

Ook bleken sommige vragen voor de cliënten te ingewikkeld geformuleerd te zijn. Er zijn twee mogelijkheden om dit te verbeteren. De vragen kunnen bij de volgende kwaliteitsenquête eenvoudiger worden geformuleerd of de vragen kunnen met de cliënt mondeling worden doorgenomen en indien nodig worden toegelicht. Nadeel van deze laatste mogelijkheid is dat de cliënt dan meer sociaal wenselijke antwoorden zou kunnen geven dan als hij/zij de vragen alleen zou beantwoorden.

Fransien Vervoorn, augustus 2017

" Kies voor begeleiding op maat "

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk